Adatvédelmi tájékoztatás

www.fitdent.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője ezúton tájékoztatja a weboldal látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. (Amennyiben a konkrét fogászati ellátással, valamint a kapcsolódó egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelésről kíván tájékozódni, azt a rendelőben – 1172 Budapest, Naplás út 60/a – teheti meg.)
Az adatok kezelője a FitDent Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) (székhely: 1172 Budapest, Piski u. 17.)
Amennyiben az Üzemeltető a weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati munkatársunkkal e-mailben (cím: fogorvos17@gmail.com).
Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2018. május 01. napján lépett hatályba. A weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.
A weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez (például időpont foglaláshoz) azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.
A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:
 • neve és elérhetőségei (e-mail címe, lakcíme, telefonszáma), valamint a kért szolgáltatásokkal kapcsolatos szükséges adatokat;
 • termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek szolgáltatásainkról;
 • szakmai területére vonatkozó információk.
A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók, valamint és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. Továbbá kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:
 • időpont foglalás szolgáltatásainkhoz;
 • a weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;
 • hírleveleink eljuttatásához;
 • belső nyilvántartásához;
 • a weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
 • a weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
 • a weboldal tartalmának testre szabásához;
 • ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a tájékoztatóka, kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel.
A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon (ideértve az SMS-t is), faxon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.
Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásaihoz használja fel.
Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.
Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.
Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a termékekről, szolgáltatásokról és lehetőségekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegű tájékoztatást levélben, telefonon, faxon vagy e-mailben küld a Felhasználó részére, kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.
Amikor a Felhasználó személyes adatait megadja, lehetősége van arra, hogy megjelölje, hogy azokat direkt marketing célokra az Üzemeltető ne használja fel. Amennyiben a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, az Üzemeltető nem keresi fel a direkt marketing céljából. Ebben az esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk. Ha a Felhasználó az Üzemeltető ügyfele, vagy korábban tájékoztatást kért tőle termékeinkről, szolgáltatásainkról előfordulhat, hogy termékskálájáról e-mailben is tájékoztatja, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri.
Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az paciens az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a paciens kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Konkrét személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre személyre szabott tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről  és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (1172 Budapest, Piski u. 17.) illetve a fogorvos17@gmail.com címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését, a hozzáférés korlátozását, és törlését is.
Az Üzemeltető nem foglalkoztat adatvédelmi tisztviselőt.
Tárhelyszolgáltató adatai:
EZIT Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Tel.: +36 1 700 4030
www.ezit.hu
A weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.
Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.
Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.; illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉT (2016. április 27.) (GDPR) vettük figyelembe.
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.
Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.
Adatvédelmi információk
1.Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06 (1) 475-7186, 475-7100
Telefax: 06 (1) 269-3541

2.Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410